Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Формиране на оценка по Информатика

ОКС "бакалавър", задочно обучение

(1)   През сесията студентите полагат изпит в две части. Първа част – теоретичен изпит върху въпроси от конспекта и втора част – практически изпит.
Явяването на изпит е задължително условие за да бъде оформена семестриалната оценка по изучаваната дисциплина.

(2)   Практическият изпит се състои от задачи върху всеки от модулите "Текстообработка", "Електронни таблици" и "Основи на алгоритмизацията и езиците за програмиране".
Оценката от практическия изпит се образува по формулата:
p = 0,2 a + 0,3 b + 0,5 c, където
a = оценката върху модул "Текстообработка",
b = оценката върху модул "Електронни таблици",
c = оценката върху модул "Основи на алгоритмизацията и езиците за програмиране",
при a > 2 , b > 2 и c > 2 .
В случай, че поне една от оценките a , b , c , e "Слаб (2)", оценката от практическия изпит e "Слаб (2)".

(3)   Окончателната семестриална оценка се формира като средно аритметично от оценката от теоретичната част на изпита и от практическата част на изпита. В случай, че поне една от оценките от теоретичната и практическата част на изпита е "Слаб (2)", окончателната оценка от изпита по Информатика също е "Слаб (2)".

(4)   Получените оценки от теоретичния изпит и от практическия изпит, които са различни от "Слаб (2)", се зачитат при явяване на поправителната и на ликвидационната сесия, но не и при следващи явявания на изпит.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015