Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Формиране на оценка по Информатика

ОКС "бакалавър", редовно обучение

(1)   За оценяване на знанията на студентите, получени на лабораторните упражнения и при самостоятелната им подготовка, през семестъра се провеждат две контролни изпитвания - върху модулите "Текстообработка" и "Електронни таблици". Всяко от контролните изпитвания се оценява по шестобалната система. Тези оценки влизат в крайната практическа изпитна оценка с определени тегла. При получена оценка "Слаб", студентът се явява на практически изпит по съответния модул.

(2)   През сесията студентите полагат изпит в две части. Първа част – теоретичен изпит под формата на тест върху целия изучаван материал и втора част – практически изпит. На практическия изпит, върху модул "Основи на алгоритмизацията и езиците за програмиране" се явяват студентите представили курсова работа, а върху модулите "Текстообработка" и "Електронни таблици" само тези, които имат оценка "Слаб" от съответното контролно изпитване. Явяването на изпит е задължително условие за да бъде оформена семестриалната оценка по изучаваната дисциплина.

(3)   Теста се оценява със 110 точки. В зависимост от сбора точки N, получени на теоретичния тест, се оформя оценка от теоретичната част на изпита по шестобалната система според скалата:

N
Оценка
по-малко от 40  
Слаб
2
от 40 до 49  
Среден
3
от 50 до 59  
Добър
4
от 60 до 69  
Много добър
5
повече от 69  
Отличен
6

В случай, че сборът от точките, получени върху Секции 2 и 3 на теоретичния тест е по-малък от 10, окончателната оценка от изпита по Информатика e "Слаб (2)".

(4)   Оценката от практическия изпит се образува по формулата:
p = 0,2 a + 0,3 b + 0,5 c, където
a = оценката върху модул "Текстообработка",
b = оценката върху модул "Електронни таблици",
c = оценката върху модул "Основи на алгоритмизацията и езиците за програмиране",
при a > 2 , b > 2 и c > 2 .
В случай, че поне една от оценките a , b , c , e "Слаб (2)", оценката от практическия изпит e "Слаб (2)".

(5)   Окончателната семестриална оценка се формира като средно аритметично от оценката от теоретичната част на изпита и от практическата част на изпита. В случай, че поне една от оценките от теоретичната и практическата част на изпита е "Слаб (2)", окончателната оценка от изпита по Информатика също е "Слаб (2)".

(6)   Получените оценки от теоретичния изпит и от практическия изпит, които са различни от "Слаб (2)", се зачитат при явяване на поправителната и на ликвидационната сесия, но не и при следващи явявания на изпит.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015