Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Формиране на оценка по Висша математика

ОКС "бакалавър", задочно обучение

(1)   През сесията студентите полагат изпит върху целия изучаван материал. Явяването на изпит е задължително условие за да бъде оформена семестриалната оценка.

(2)   Изпитът включва задачи и теоретични въпроси от конспекта на изучаваната дисциплина.

(3)   Водещият преподавател може да посочи допълнителни условия относно организирането, провеждането на изпита и формирането на окончателната оценка по шестобалната система.

 

 

 

 

 

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015