Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Формиране на оценка по Висша математика

ОКС "бакалавър", редовно обучение

(1)   За оценяване на знанията на студентите, получени на семинарните упражнения и при самостоятелната им подготовка, през семестъра се провеждат две контролни работи. Всяко от контролните се оценява на 40 точки.

(2)   През сесията студентите полагат изпит върху целия изучаван материал. Изпитът се оценява на 200 точки. Явяването на изпит е задължително условие за да бъде оформена семестриалната оценка по изучаваната дисциплина.

(3)   Ако студент не се яви на нито едно от контролните, и получи t точки на изпита, набира сбор n = t точки.

(4)   Ако студент се яви само на едно от контролните и получи на него k точки, а на изпита получи t точки, набира общ сбор n равен по-голямото от двете числа

k + 0,8 t
t

т.е. n = max { k + 0,8 t ; t } точки.

(5)   Ако студент се яви и на двете контролните и получи на тях съответно p и q точки, а на изпита получи t точки, набира общ сбор n равен на най-голямото от четирите числа

p + 0,8 t
q + 0,8 t
p + q + 0,6 t
t

т.е. n = max { p + 0,8 t ; q + 0,8 t ; p + q +0,6 t ; t } точки.

(6)   При явяване на ликвидационна сесия и при всяко следващо явяване, оценките от контролните работи не се взимат под внимание, т.е. както в (3) взимаме n = t .

(7)   Бонуси. Ежегодно през месец май се провежда Националната студентска олимпиада по математика /НСОМ/, на която по традиция взима участие и отбор от ВТУ. Студент може да получи допълнителен бонус от b точки, в зависимост от личния си принос, а именно:

25 точки  
  за участие в отбора на ВТУ за НСОМ
от 25 до 50 точки  
  за достойно представяне с отбора на ВТУ на НСОМ
100 точки  
  за индивидуално призово място на НСОМ

Бонусите са валидни за всички изпити по Висша математика, следващи участието на студента на НСОМ.

На студент с изявени интереси по математика и заел призово място на НСОМ, при възможност, ще бъде бъде осигурено участие на ежегодното Международно студентско състезание по математика. Студент от ВТУ вече участва на това състезание през 2004 г. /Скопие, Македония/, 2005 г. /Благоевград/ и 2007 г. /Благоевград/.

(8)   В зависимост от сбора точки N = n + b, се оформя окончателна оценка по шестобалната система според скалата:

N
Оценка
по-малко от 60  
Слаб
2
от 60 до 94  
Среден
3
от 95 до 129  
Добър
4
от 130 до 164  
Много добър
5
повече от 164  
Отличен
6
ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015