Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Формиране на оценка по Висша и Приложна математика

ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение

(1)   През сесията студентите полагат изпит върху целия изучаван материал. Изпитът се оценява на 90 точки. Явяването на изпит е задължително условие за да бъде оформена семестриалната оценка по изучаваната дисциплина.

(2)   Изпитът се състои от 9 задачи. Пълното и правилно решение на всяка от тях се оценява с 10 точки.

(3)   При частично вярно рещение на някоя от задачите, студентът получава от 0 до 10 точки на съответната задача по преценка на изпитващия преподавател.

(4)   Време за работа по задачите 90 минути. Не се разрешава излизането от изпитните стаи по време на изпита.

(5)   По време на изпита имате право да ползвате непрограмируем калкулатор и помагало с формули.

(6)   По време на изпита не се разрешава общуването с който и да било, с изключение на преподавател, провеждащ изпита.

(7)   Спазвайте точно указанията, които ще получите преди изпита и на самия изпит, в противен случай някои задачи няма да бъдат оценявани.

(8)   На всяка страница, която предавате, трябва да напишете трите си имена.

(9)   В зависимост от сбора точки който получите, се оформя окончателната оценка по шестобалната система според скалата:

Общ сбор точки
Оценка
по-малко от 23  
Слаб
2
от 23 до 37  
Среден
3
от 38 до 53  
Добър
4
от 54 до 69  
Много добър
5
повече от 69  
Отличен
6
ВТУ "Тодор Каблешков"
15 октомври 2023