Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Правила за провеждане на изпит по Информатика
ОКС "бакалавър", редовно обучение

(1)   Изпитът се състои от две части.

(2)   По време на целия изпит не се разрешава използването на каквито и да са учебници, ръководства, записки, справочници.

(3)   По време на изпита не се разрешава общуването с който и да било, с изключение на квестора; мобилните телефони трябва да бъдат изключени. В противен случай квесторът има право да Ви отстрани от изпит.

(4)   Съгласно Чл. 61, ал. (2), т. 3 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ "Т. Каблешков", "студентите се отстраняват от ВТУ при опит за измама".

(5)   За да удостоверите присъствието си на изпита, трябва да представите студентската си книжка. Освен това, на първата страница на свитъка листи, който предавате след първата част на изпита, трябва да напишете трите си имена, групата и факултетния номер.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015