Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Правила за провеждане на изпит по Висша математика
ОКС "бакалавър", редовно обучение

(1)   Изпитът се състои от две части.

(2)   По време на първата част от изпита имате право да ползвате непрограмируем калкулатор и помагало с формули, в което няма решени примери и задачи.

(3)   За втората част от изпита не се разрешава използването на каквито и да са учебници, записки, справочници, калкулатори.

(4)   По време на изпита не се разрешава общуването с който и да било, с изключение на квестора; мобилните телефони трябва да бъдат изключени. В противен случай квесторът има право да Ви отстрани от изпит.

(5)   Съгласно Чл. 61, ал. (2), т. 3 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ "Т. Каблешков", "студентите се отстраняват от ВТУ при опит за измама".

(6)   За да удостоверите присъствието си на изпита, трябва да представите документ за самоличност. Освен това, на първата страница на свитъка листи, който предавате, трябва да напишете трите си имена, групата и факултетния номер.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015