Катедра "Математика и информатика"

Учебна работа

Правила за провеждане на изпит по Висша и Приложна математика
ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение

(1)   Изпитът е писмен и се състои в решаването на 9 задачи.

(2)   По време на изпита имате право да ползвате непрограмируем калкулатор и помагало с формули, в което няма решени примери и задачи.

(3)   По време на изпита не се разрешава излизането от изпитните стаи.

(4)   По време на изпита не се разрешава общуването с който и да било, с изключение на квестора; мобилните телефони трябва да бъдат изключени. В противен случай квесторът има право да Ви отстрани от изпит.

(5)   Съгласно Чл. 61, ал. (2), т. 3 от Правилника за устройството и дейността на ВТУ "Т. Каблешков", "студентите се отстраняват от ВТУ при опит за измама".

(6)   За да удостоверите присъствието си на изпита, трябва да представите документ за самоличност. Освен това, на първата страница на свитъка листи, който предавате, трябва да напишете трите си имена, групата и факултетния номер.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 октомври 2023