Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Учебник по Дескриптивна геометрия

"Дескриптивна геометрия"

с автор проф. д-р О. Касабов

е учебник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър". В него е включен материал по Котирана проекция, Монжова проекция и Аксонометрия. Последното издание е от 2019 г. и може да се намери в библиотеката на ВТУ "Тодор Каблешков".

ВТУ "Тодор Каблешков"
28 октомври 2019