Катедра "Математика и информатика"

Учебни пособия

Учебник по Теория на вероятностите и статистика

"Теория на вероятностите и статистика"

с автори доц. д-р Др. Михалев и ас. Р. Алашка

е учебник, предназначен за студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", обучаващи се в образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър". В него е включен материал по Основи на вероятностите, Случайни величини, Статистически анализ, Проверка на хипотези, Дисперсионен, корелационен и регресионен анализ, Приложения и др. Издаден е през 2011 г.

ВТУ "Тодор Каблешков"
15 март 2015