Катедра "Математика и информатика"

Помагала

Примерни теми за изпит по Висша математика

редовно и задочно обучение

Примерните теми съдържат задачи, теоретични въпроси, правилата за провеждане на изпита и метода за оценяване.

Файловете са в PDF формат и можете да ги разгледате като използвате, например, програмата Adobe Acrobat Reader.


За студенти от ОКС "бакалавър" – факултет ТСТТ:


За студенти от ОКС "бакалавър" – факултет ТМ:


За студенти от ОКС "бакалавър" – факултет КЕТ:

ВТУ "Тодор Каблешков"
04 април 2024